Een greep uit de belangrijkste Thema's en Opdrachtgevers:

Bedrijfsleven:
Biosoil, OV-Fiets, KPMG, Belastingdienst, Deloitte, Cap-Gemini, Pentascope, Ises-International, Kimberley-Clark, Duphar, Syntens, FNV, Metabouw, Gilde van meesterkoks, Nederlands Studie Centrum, Saatchi en Saatchi.

Cultuur:
Letterkundig Museum, Rijksmuseum, Prins Bernardfonds, Nacht van de Poezie, Filmfestival, Erfgoed, Bezoekerscentra, Openbare Bibliotheken.

Gezondheidszorg:
Thuiszorg, Huisartsen, Gynaecologen, Verloskundigen, Hygiënisten, Microbiologen, Kraamzorg, Riagg's, Hospice, Lotgenotencontact, St. Labyrinth, Boerhaavecursussen, Ziekenhuizen, Diabetesverenigingen, Beroepsverenigingen, Infectieziekten, Gezondheidscentra.

Kinderopvang:
SKON, LINK, BOINK, Dagverblijven.

Ministeries:
VROM, Justitie, Landbouw en Visserij, Cultuur, Recreatie en Gezondheidszorg, Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat.

Natuur en Milieu:
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Noord Hollands Landschap, IVN, Stichting .AAP, Het Groene Dak, Duurzaamheidssymposia, St. Recreatie, Milieu Centraal, Asbestverwijdering, Vernieuwing Landelijk Gebied, Ruilverkaveling, Erfgoedprijzen, Milieuprijzen, Gewasbescherming, HEIDEMIJ, Weidevogeldagen, De Jacht, Mobiliteit, Bedrijfs-milieuzorg, Energiebesparing, Landschapsbeheer, Riolisering, Afvalverwerking, Zonneboilers, ECO-teams.

Openbaar Bestuur:
Gemeentelijke buro's, GVB, Afscheid Directie/Wethouders/Stadsdeelbesturen, Teamdagen, Rijkswaterstaat, Waterschappen.

Onderwijs:
APS, Seminarium voor Orthopedagogiek, Fontys, Roc's, Interstudie/NDO UWV-opleidingen, Stichting WETEN, Scholierenconferenties, Schoolconciërges, Veiligheid op school.

Ouderenzorg:
SIGRA, Stichting Bij de Tijd, Verpleeg- en Verzorgingstehuizen.

Politie/Justitie/Defensie, Landelijk en Regionaal:
Politieacademies, Dienst Justitiele Inrichtingen, Kring van Kantonrechters, Douane, IND, KLPD, Buurtregie, Coach-contactdagen, Gewenst gedrag, Diversiteit, Emancipatie, Recherche, Pesten, Huiselijk geweld, Roze in Blauw, Vrouwendag.

Vrouwen:
Plattelandsvrouwen, Emancipatieburoos, Internationale Vrouwendag, Secretaressedag, Glazen Plafond, Deeltijdwerk.

Welzijn:
Raad voor de Kinderbescherming, Buro's Jeugdzorg, MO-groep, Associatie Jeugdzorg, Pleegzorg, Stavoor, Combiwel, COC.

Woningbouw:
Corporaties, Woon/Zorggroepen.